De Ouderraad

 

De Morskring heeft een bijzonder actieve Ouderraad. Samen met de klassenouders ondersteunen de leden van de Ouderraad het schoolteam bij veel activiteiten. Vooral tijdens de drukken feestmaand december, tijdens de sportdagen of gedurende een projectperiode is hun inbreng voor de school van grote waarde. De penningmeester van de Ouderraad beheert de gelden van de ouderbijdrage. Leden van de Ouderraad zijn via ons Ouderportaal Schoudercom te bereiken.

Samenstelling Ouderraad:
Informatie volgt in schooljaar 2019-2020

De Medezeggeschapsraad

 

Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, is de gesprekspartner tussen school en bestuur en houdt zich met name bezig met de beleidsmatige kant van het onderwijs daar waar het de Morskring betreft. De MR wordt in voorkomende gevallen gevraagd besluiten, te nemen door het bestuur, van advies of instemming te voorzien. Behalve de beleidsmatige kant van het onderwijs houdt de MR, in nauw overleg met het schoolteam, zich ook bezig met het ‘klimaat’ in de school. Op grond van het aantal leerlingen bestaat de MR van de Morskring uit 8 leden. Daarvan vormen 4 de oudergeleding (OG) en 4 de personeelsgeleding (PG).

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad:

Informatie volgt in schooljaar 2019-2020

Downloads en links

 

Klik hier voor het formulier: verzoek om vrijstelling schoolbezoek

Klikt u hier om naar PROOLeiden, ons schoolbestuur, te gaan.

Klik hier om naar de AVG-pagina van ons schoolbestuur PROO Leiden te gaan (Algemene Verordening Gegevensbescherming).