De Ouderraad

 

De Morskring heeft een bijzonder actieve Ouderraad. Samen met de klassenouders ondersteunen de leden van de Ouderraad het schoolteam bij veel activiteiten. Vooral tijdens de drukken feestmaand december, tijdens de sportdagen of gedurende een projectperiode is hun inbreng voor de school van grote waarde. De penningmeester van de Ouderraad beheert de gelden van de ouderbijdrage. Leden van de Ouderraad zijn via ons Ouderportaal Schoudercom te bereiken.

Samenstelling Ouderraad:
Conny Fidder
Frouck de Boer
Myrddin ‘t Hooft
Paul Coster
Merijn Molema
Monique van Bueren
Olga Ouwehand
Annemiek van Weerlee-Veenstra
Karin Roeterdink-Liang
Manon Visser
Marjolein Gransjean
hans Kreijkamp
Rachida Lamzira
(Deze foto is van vorig schooljaar)

De Medezeggeschapsraad

 

Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, is de gesprekspartner tussen school en bestuur en houdt zich met name bezig met de beleidsmatige kant van het onderwijs daar waar het de Morskring betreft. De MR wordt in voorkomende gevallen gevraagd besluiten, te nemen door het bestuur, van advies of instemming te voorzien. Behalve de beleidsmatige kant van het onderwijs houdt de MR, in nauw overleg met het schoolteam, zich ook bezig met het ‘klimaat’ in de school. Op grond van het aantal leerlingen bestaat de MR van de Morskring uit 8 leden. Daarvan vormen 4 de oudergeleding (OG) en 4 de personeelsgeleding (PG).

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad:

Saskia Rijsbergen (PG)
Annemarie Venemans (OG)
Linda van der Meer (PG)
Ineke van Kempen (PG)
Gea de Beer (PG)
Jan Diebels (adviseur)
Nils de Groot (PG)
Rommie van Rossem (voorzitter, OG)
Jerney Snijers (PG)
Joost van der Wal (OG)
Leonie de Bree (OG)
(Deze foto is van vorig schooljaar)

Downloads

verlofaanvraag

 

Klik hier voor het formulier: verzoek om vrijstelling schoolbezoek

Klikt u hier om naar PROOLeiden, ons bestuur, te gaan.